ULS SINDIA - Ufìtziu Limba Sarda de su Comune de Sindìa (NU)

“Prima Gimkama Equestre”- SINDIA – CAMPU ISPORTIVU “O. PISANU”, Dominiga 29 de austu 2010,

“Prima Gimkama Equestre”- SINDIA – CAMPU ISPORTIVU “O. PISANU”, Dominiga 29 de austu 2010,

 

 

Organizada dae s’Assotziu Ippicu Sindiesu “Ardias e Bandelas” , s’at a tennere dominiga 29 de austu 2010, in su Campu Isportivu “O. Pisanu” de Sindia, dae sas oras 19.30, sa prima editzione de sa GIMKANA EQUESTRE.

Podent partetzipare tottus sos cadderis de Sindia e de fora, s’iscritzione costat 30 euros.

Pro ateras info abbaida su cullegamentu in Facebook.“Prima Gimkama Equestre”- SINDIA – CAMPU ISPORTIVU “O. PISANU”, Dominiga 29 de austu 2010,ultima modifica: 2010-08-23T17:21:00+00:00da
Reposta per primo quest’articolo