ULS SINDIA - Ufìtziu Limba Sarda de su Comune de Sindìa (NU)

III PRÈMIU DI POESIA “SU CASU” IN SINDÌA: SA PREMIATZIONE.

IIIU PRÈMIU DI POESIA “SU CASU” IN SINDÌA: SA PREMIATZIONE.

 

Est istadu unu sutzessu mannu sa de III editziones de su Prèmiu de Poesia in limba sarda “SU CASU”, organizada ocannu puru dae s’Amministratzione Comunale de Sindìa cun s’agiudu de sa Pro Loco e de s’Ufìtziu de sa Limba Sarda de sa Provìntzia de Nùgoro.

Sa Premiatzione est istada fata domìniga 16 de nadale in s’Aula de su Consìgiu Comunale de Sindìa, a sa presentzia de su Sìndigu e de àteros amministradores, de sa Giuria e de sa zente de sa bidda.

A pustis de su saludu de su Sìndigu Frantziscu Scanu,

chi at nadu de a èssere cuntentu de custu prèmiu, ma chi at puru declaradu sa dificultade manna de agatare pro s’annu chi benit sas risursas finantziàrias pro sighire a organizare su cuncursu, su Segretàriu de su Prèmiu (e operadore de s’Isportellu Linguìsticu) Màriu A. Sanna chi at presentadu sos datos de su cuncursu in custos suos primos 3 annos de vida: 49 partetzipantes in s’annu 2010, 27 in s’annu 2011, 46 in su 2012, cun una minimada de sas ispesas de su 30% .

A pustis at cumentzadu a cramare sos cuncurrentes de sa Setzione B- Poetas Locales, chi ant tentu totus e battor sinnalatziones o mentziones.

Sa prima chi est istada cramada est istada Maria Antonietta Demartis cun sa poesia “SA FROMMIGA”, 

 

sighida dae Deolmiti Pisanu cun sa poesia “NOTTE DE ATUNZU” 

 

; a pustis sa paràula est istada leada dae su Presidente de sa Giuria, Sandro Biccai pro aclarire sos mòtivos chi ant inditadu sa Giuria a non dàere pro ocannu su primu prèmiu in sa setzione de sos poetas locales.

 


A pustis est istadu cramadu Frantziscu Chessa, 

 

famadu poeta sindiesu, binchidore de sas duas editziones de s’annu 2010 e 2011, chi at tentu sa mentzione cun sa poesia “UN AMMENTU DE BABBAI”, sighidu a roda dae s’àtera mentovada Elettra Vidili 

 

cun sa poesia “PENAS CHI SU CORO M’ATRESETAN”.

Concrùida sa premiatzione de sos poetas locales sa manifestatzione est sighida cun sa premiatzione de sos poetas de sa Setzione A- Poetas de Fora, cun sas mentziones pro Anghelu Maria Ardu de Frussìo

 cun sa poesia “FRIMMADI A PENSARE”, sighidu dae su poeta Giuanne Chessa de Torpè

 

cun sa poesia “D’ONZI RANU T’APORRO”, dae su poeta Domìnigu Anghelu Fadda de Tiesi 

 

cun sa poesia “SI SU CHELU ABRATZAMUS”, dae Sarbadore Anghelu Murgia de Macumere 

 

cun sa poesia “FUNTANA FRISCA”; no at potidu partetzipare a sa premiatzione su mentovadu Vissente Piu de Nurri (ma chi istat in Casteddu), cun sa poesia iscrita in sa variante campidanesa “SU TRABALLU IN AGONIA”.

 

A pustis si ch’est cumentzada sa fase de sa premiatzione pro sos primos tres classificados, cumentzande dae Antoni Sannia de Bortigale 

cun sa poesia “M’AS TORRADU S’ISPERA”, mentras no at potidu partetzipare su segundu classificadu Francu Piga de Romana (chi istat in Loiri- Portu Santu Pàulu, chi fiat leande su primu prèmiu in Ossi); a sa fine est istadu premiadu dae su sindìgu Frantziscu Scanu, su binchidore (in duos annos in subra de tres de cuncursu), su poeta bortigalesu Giuanne Gàvinu Vasco de Bortigale 

cun sa poesia “MI LU NARAS?”.

A sa fine de sas premiatziones su Consigeri Delegadu a sa Cultura Antoninu Oggianu at torradu gràtzias mannas a sos àteros Amministradores, a sos Dipendentes Comunales, a sos ex traballadores de sa Legler chi ant dadu un’agiudu mannu pro s’organizatzione, a sa Pro Loco e a s’Ufìtziu de sa Limba Sarda.

Sos premiados sunt istados premiados dae sos Amministradores Antoni Oggianu (Consigeri Comunale Delegadu a sa Cultura e “babu” de su prèmiu), dae Nicholas Mannu (Consigeri Delegadu a s’Isport), dae Ivana Delrio (Consigera Delegada a s’Istrutzione) e dae sos Giurados  Sandro Biccai,  Sarbadora Miscali, Vittòriu Pinna, Augustu Piras e Gigi Piu.

Sas fotos de s’artìculu sunt istadas fatas dae Istèvene Deriu a su cale torramus gràtzias mannas. 

III PRÈMIU DI POESIA “SU CASU” IN SINDÌA: SA PREMIATZIONE.ultima modifica: 2012-12-17T17:27:00+00:00da
Reposta per primo quest’articolo