UNU LOGU NOU PRO CHI CHERET ISCRIER

Custu zassu o blog internet de s’ UFITZIU DE SA LIMBA SARDA de sa COMUNA de SINDIA, est creschinde cun meda ispantu meu chi l’apo criadu  e creo fina de sos Amministradores, chi lu sighint e lu mannigiant cun meda interessamentu.

Custu mese amus tentu a die de deris 26 de su mese de sant’Aine, 1.220 visitadores!!!

Zertu cheret tennidu in cunsideru chi su “Facebook”, de sos tzovanos sindiesos “SINDIA ON-LINE”, in s’urtima chida at cumpurtadu un  interessamentu puru pro custu zassu, paris cun Daniele Pinna, l’amus giamadu “s’effettu TRAIGOLZU!”

Nadu custu, cunsideradu chi paret chi a sos sindiesos aggradat custu zassu e puru, narrer pro iscrittu su chi cherent dimandare a sos Amministradores, amus detzisu de fagher una “categoria” noa, aberta a chie nos cheret iscrier su chi cheret…..

Sa categoria giamada SOS ARTICULOS BOSTROS, est aberta a tottus, bos dimando solu de mandare sos articulos currettos in limba sarda o italiana (menzus in sardu!!!), sighida dae una ischeda de sa pessona. No ant a esser pubblicados, articulos anonimos o chi ant a innoriare a calisiat pessona. E chi sos articulos no siant meda mannos: 2 pazinas in word ant a bastare!!!!

 

Mario Antiogu Sanna- Resp. de s’ULS de Sindia

UNU LOGU NOU PRO CHI CHERET ISCRIERultima modifica: 2008-10-27T10:36:00+01:00da limbasardsindia
Reposta per primo quest’articolo
Questa voce è stata pubblicata in Senza categoria. Contrassegna il permalink.

2 risposte a UNU LOGU NOU PRO CHI CHERET ISCRIER

Lascia un commento