SA LAVOS DE SINDIA: DAE 20 ANNOS IN MESU A SA ZENTE.

SA LAVOS DE SINDIA:  DAE 20 ANNOS IN MESU A SA ZENTE.

 

Dae meda tempus cherimus iscrier carchi cosa subra de sa LAVOS (Liberu Assotziu de Volontariadu pro su Succursu), chi innanti a sa Pasca de Nadale, at lompidu sos 20 annos de attivitade.

Amus fina dimandadu a sos componentes de nos daer carchi notissia e carchi foto. Ma mancari siat coladu carchi tempus no nos ant giuttu galu nudda:  no pro mala gana, ma solu ca a sos componentes de sa LAVOS de Sindia, no agradat meda sa pubblitzitade.

Ant seberadu de a esser connottos pro s’impignu e pro su balore de su servitziu mannu chi sunt faghinde a sa zente de sa bidda de Sindia de sas biddas lacanantes.

Nois cherimus daer su matessi unu pagu de logu in cussu zassu, ammentende  chi sa sede noa de custu Assotziu s’agatat in sa Carrela de Santu Deormitti, a pagu trettu dae sa cregia e dae su Palattu Isportivu.  Occannu puru sa LAVOS at fattu unu bellu Calendariu pro s’Annu 2009,  in sa copertina de su cale s’agatat carchi foto cun sos componentes de s’Assotziu iin sos annos colados e una galana poesia de su poeta sindiesu MICHELANGELO PINNA.

Immag360.jpg

 

 

 

SA LAVOS DE SINDIA: DAE 20 ANNOS IN MESU A SA ZENTE.ultima modifica: 2009-01-19T18:11:59+01:00da limbasardsindia
Reposta per primo quest’articolo
Questa voce è stata pubblicata in SOCIETA'- SOTZIEDADE. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento