SINDIA: UNU SALUDU A TZIU BILLIA SECHE

SINDIA: UNU SALUDU A TZIU BILLIA SECHE

 

Sindia at nadu adiosu, a un’ateru bìcculu de sa limba e de s’istoria sua : su manzanu de sa die 28 de bennarzu, in sa matessi die chi at lompìdos sos chentos e duos annos, nos at lassadu, tziu Giovanni Maria Sechi Sardu, connottu dae sa bidda, comente Billia Seche,  a pustis de una vida longa, sa familia sua e tottus sos abitantes de Sindia.

Naschidu in sa die de su 28 de bennarzu de s’annu 1907, fiat istadu pastore dae cando fiat piseddu, e cun su colare de sos annos fiat diventadu cun su traballu, un’istimadu cummertzante.

De intelligèntzia manna, est aduradu lùghidu e cun memoria manna, finas a s’urtima die.

In Sindia fiat connotu dae tottus, finas dae sos tzovanos, chi l’ant bidu, in sa dies bonas, setzidu in d’una cadrea a letzer su tzornale  dinnanti a sa domo sua, posta in s’Istradone.

tiu pipiolu.jpg

Unu saludu mannu e unu abbratzu corale a sos fizos e a tottu su parentadu de tiu Billia Seche, dae sos Amministradores e dae tottus sos Sindiesos e dae tottus sos amigos chi teniat in d’onni ala de sa Sardigna.

SINDIA: UNU SALUDU A TZIU BILLIA SECHEultima modifica: 2009-01-31T11:45:00+01:00da limbasardsindia
Reposta per primo quest’articolo
Questa voce è stata pubblicata in SOCIETA'- SOTZIEDADE. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento