Sos primos chimbant’annos dae predi de Mons. Giuanne Antoni Niola, « Tzitadinu Onorariu » de Sindia.

Sos primos chimbant’annos dae predi de Mons. Giuanne Antoni Niola, « Tzitadinu Onorariu » de Sindia.

 

Chimbant’annos dae predi, cun sa metade de s’attivitade fatta in Sindia; sapadu passadu, don Niola at fattu festa, in paris cun tottus sos sindiesos e sos amigos de onni ala de sa Sardigna, in sa Piatza de Santi Zorzi (connotta in antichitade comente “su campu de Santi Zorzi”), a sa presentzia de su Piscamu de sa Diocesi de s’Alighera e de Bosa, Giagu Lanzetti e de tottas sas autoritades tziviles, religiosas e militares.

Su Sindigu de Sindia Francu Scanu, in lumene de tottu su Cunsizu de su Comune, at dadu a unu cummovìdu don Niola, unu cuadru mannu cun « Sa Motivatzione » de sa decisione leada in paris dae tottus sos Amministradores.

Su Sindigu at ammentadu puru chi b’at istada sa “proposta” de s’On. Delrio, sindiesu chi est istadu Presidente de sa Regione in sos annos ‘60-’70 de su seculu passadu.

A pustis de s’interventu de su Sindigu, ant saludadu in “limba sarda”, puru Michelangelo Delrio, in  lumene de sas cunfrarias e sa mastra in pensione Torica Carta, pro sos Assotzios Culturales, Sotziales e Religiosos de sa bidda.

Sa manifestatzione est sighida cun un drucches, petta e binu, pro totta sa zente, cumbidada dae sos Assotzios e cun cantos e ballos in sa Piatza de Santi Zorzi.

Ateros chimbant’annos dae predi, don Nio’!!!!

 

In bassu duas fotos de sa manifestatzione. Sa chida chi at benner amus a fagher una Collida cun ateros momentos de sa manifestatziones.

 

 

101_0271.JPG
101_0268.JPG

 

Sos primos chimbant’annos dae predi de Mons. Giuanne Antoni Niola, « Tzitadinu Onorariu » de Sindia.ultima modifica: 2009-07-28T13:02:00+02:00da limbasardsindia
Reposta per primo quest’articolo
Questa voce è stata pubblicata in PERSONAGGI SINDIESI. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento