A GIANGAVINU VASCO DE BORTIGALE E A FRANTZISCU CHESSA DE SINDIA, SU 1° CUNCURSU DE POESIA “SU CASU”.

A GIANGAVINU VASCO DE  BORTIGALE E A FRANTZISCU CHESSA DE SINDIA, SU 1° CUNCURSU DE POESIA “SU CASU”.

Sapadu 18 de nadale in s’Aula Manna de sas Iscolas Medias ant tentu logu, sas Premiatziones de sa prima editzione de su cuncursu de poesia “Su Casu”, organizadu e crefidu a manera forte dae s’Amministratzione Comunale de Sindia, cun sa diretzione de s’inditu dadu dae su consigeri delegadu a sa Cultura Antoninu Oggianu, cun su supportu logisticu de s’Ufitziu de sa Limba  Sarda.

100_0177.JPG

Su Cuncursu teniat duas setziones: sa Setzione A- POETAS DE FORA, chi at bidu sa partecipatzione de 42 poetas e sa Setzione B- POETA LOCALES, chi at bidu sa partecipatzione de 6  poetas.

100_0187.JPG

Sa Giuria seberada dae sa Giunta Comunale, at bidu in calidade de Presidente Sandro Biccai (istimadu iscritore locale e su prus tzovanu Presidente de cada Giuria in Sardigna), e comente giurados Salvadora Miscali (giae mastra de iscola e poetessa de Macumere), Gigi Piu (giae cantadore e poeta locale istimadu meda), Vittoriu Pinna (istimadu istudiosu locale de limba sarda) e Augustu Piras (istimadu Presidente de sa Giuria de su Cuncursu de Flussio e istimadu istudiosu de sa limba sarda de Sune), sos cales ant valudadu sos traballos arribados, cun sa collaboratzione de su Segretàriu de su Cuncursu, Mario A. Sanna (Responsabile de s’Ufitziu Limba Sarda de Sindia dae tres annos).

 

A pustis de su saludu de su Sìndigu Franco Scanu (chi at puru premiadu sos binchidores de tottas e duas sas setziones), Mario A. Sanna, at cunsenniadu unu atestadu a sos partetzipantes de Sindia (Mario P. Pinna, Michelangelo Pinna e Elettra Vidili) chi no sunt intrados in premiatzione.

A pustis, est passadu derettu a premiare sos binchidores de sa setzione B- Poetas Locales:

a su 3° postu s’est classificadu su giòvanu Gabriele Pisanu, cun sa poesia “S’Iscentzia”;

a su 2° postu s’est classificadu tiu Antoni Linardu “Antonigheddu” Fais , cun su sonette “Po’ su Cuncursu de poesia de Sindia”; a su 1° postu tiu Frantziscu Chessa, sindiesu chi istat in Nùgoro cun sa poesia “S’Emigrante Isfortunadu“.

100_0222.JPG

Pro cantu pertoccat sa Setzione A- Poetas de Fora, sunt istados premiados:

cun d’una Sinnalatziones sos poetas Ignatziu Porcheddu de Pasada (Su Casu), Anghelu Porcheddu de Banari (Amigu Pastore), Salvadore Ladu de Mamujada (Sa note t’est amiga);

cun su Mentovu sos poetas Domigu Anghelu Fadda de Tiesi (A cara de su mare so’ contentu), Salvadore Murgia de Macumere (In  chirca de fortuna),  Antoni Maria Pinna de Putumajore (Pastore) e Giuseppe Tirotto de Casteddu Sardu (Da la vena a lu mari);

a su 3 postu paridade tra Jubanne Piga de Nùgoro (Pastore) e Francu Piga de Romana- Loiri (Grazie poesia); a su 2° postu Albinu Contu de Pasada (Birgonza) e a su 1° postu Giangavinu Vasco de Bortigale (Abbàs Pasidas).

100_0263.JPG

A pustis de sa premiatzione sos partecipantes a sa manifestatzione, ant potidu gustare sos druches e “su casu sindiesu” , accumpanniados dae sa malvasia, in su cumbidu organizadu dae s’Amministratzione Comunale.

Sos organizadores, faghent unu sentitu ringratziamentu, a sos dipendentes comunales Tonello Pinna, Responsabile de su Servitziu Amministrativu e sa Responsabile de su Servitziu Finantziariu M. Angioletta Daga, chi ant isboligadu sa parte “burocratica” de sa manifestatzione e a Franco Di Stefano chi at sighidu su cuncursu in sa fase de accollida de sos traballos e sa die de sa premiatzione in calidade de “fonicu”. Sas fotos de su servitziu sunt istadas fattas dae Nigola Secche, Assessore a sas Politicas pro sos Giòvanos.

 

 

 

A GIANGAVINU VASCO DE BORTIGALE E A FRANTZISCU CHESSA DE SINDIA, SU 1° CUNCURSU DE POESIA “SU CASU”.ultima modifica: 2010-12-20T16:39:00+01:00da limbasardsindia
Reposta per primo quest’articolo
Questa voce è stata pubblicata in 1 Prèmiu de Poesia "SU CASU"- SINDIA 2010, UFITZIU LIMBA SARDA SINDIA. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento