BANDU PRO S’ATRIBUTZIONE DE SU PRÈMIU PRO SAS TESI DE LÀUREA ANNU ACCADÈMICU 2009/2010

 

BANDU PRO S’ATRIBUTZIONEDE SU PRÈMIU PRO SAS TESI DE LÀUREA ANNU ACCADÈMICU 2009/2010.

1. PREMISSAS E FINALIDADES

Su Comune de Sindia, in linea cun sos indicos frunidas dae s’Unione Europea in materia de deretu a s’istùdiu intendet sustènnere sos istudentes universitàrios balentes e chi cun meritu ant agabadu su percussu formàtivu issoro. A manera particolare si cherent isvillupare istùdios noos e fàghere a connòschere sos campos vàrios de sa cultura chi sunt de interesse mannu pro sa vida de tota sa comunidade de Sindìa. Su Prèmiu pro sas Tesi de Làurea,cunsistit in d’unu assignu de istùdiu recondùitu a su traballu iscrittu finale pro sa discussione in sa sede de làurea.

 

2. TIPOLOGIAS DE SU PRÈMIU

Su bandu presente est cumpostu dae duas tipolologias de benefìtziu:

Atzione A- Cunsistit in d’unu assignu de importu variàbile in relata a sa votatzione cunsighida dae s’istudente in sa proa finale e podet a èssere a su massimu de 500,00 euros.

Atzione B- Cunsistit in d’unu assignu, paris a 500,00 euros, a favore de sos istudentes chi in su traballu finale ant trattadu comente tema argumentos ligados a sa vida de sa comunidade sindiesa.

Est cunsentidu cuncùrrere in cuntemporànea pro s’assignadura de ambos duas tipologias de benefìtziu.

 

Simpercasu sa summa istantziada previdida pro una de sas duas tipologias de benefìtziu at a resultare prus manna de sas esigèntzias, sas summas etzedidas ant a bènnere destinadas pro accolire sas dimandas de s’àtera tipologia.

 

3. SUGETOS BENEFITZIÀRIOS: RECHISITOS

S’ammissione a su cuncursu at a dipendere dae su possesu de sos rechisitos sighentes:

· àere cunsighidu in s’Annu Accadèmicu 2009/2010 su diploma de laùrea segundu su ordinamentu betzu (cursu de istùdiu de chimbe annos) o sa laùrea ispetzialistica o magistrale (segundu candu nadu dae su D.M. 509/99 o 270/2004), a probe de una universidade o accadèmia istatale o privada bastante chi siat legamente reconnoschida dae s’Istadu Italìanu;

· àere sa residèntzia in su comune de Sindìa dae su nessi duos annos o èssere fìgios de babbu e mama chi apant sa residèntzia in su comune de Sindìa dae su nessi duos annos.

 

4. TÈRMINES E MODALIDADES DE PRESENTADA DE SAS DIMANDAS

Pro a èssere ammìtidos a cuncùrrere, sos interessados ant a dèpere presentare sos documentos a sighire:

· dimanda de partetzipatzione firmata e cumpilada sighinde a manera esclusiva s’ischema de su modulu allegadu ue ant a èssere fattas sas declaratziones supridora de tzertificatzione;

· una còpia de su tzertificadu de laùrea, cun iscritu su votu cunsighidu;

· una còpia de unu documentu de identidade chi siat bàlidu;

· una còpia de su curriculum studiorum in formadu europeu;

· una còpia in pàpiru e una multimediale de su traballu iscrittu pro sa laùrea;

 

Sa dimanda de partetzipatzione a su cuncursu, depet at a èssere presentada impreande su mòdulu predispostu allegadu, pubblicadu in su situ internet de su Comune. Sa dimanda depet a èssere imbiada intro a sas oras 14.00 de sa die 03/06/2011,a manu o puru a mèdiu de racumandada cun avisu de retzida (a/r), a s’Ufìtziu de su Protocollu de su Comune de Sindìa- Corso Umberto I num. 27 – 08018 – Sindia (NU).

 

Sa busta chi at a cuntènnere sa dimanda e tota sa documentazione prevedida, at a dèpere tènnere iscrita sa dicitura chi sighit: DOMANDA DE ASSEGNAZIONE PREMIO TESI DI LAUREA”.

 

5. ATTRIBUZIONE DEI PREMI ATTRIBUTZIONE DE SOS PRÈMIOS

A s’attributzione de sos assignos- fatu chi siat s’atzertamentu de su possessu de sos rechisitos dimandos, fattos d’ufìtziu- s’at a providire in sa manera chi sighit:

Atzione A Sa misura de s’assignu at a èssere definida dae su responsabile de su servìtziu in relata a sa votatzione cunseguida dae s’istudente, a segunda de sos parametros de sa tabella chi sighit:

dae

fintzas a

importu

100

110 e lode

500 euro

90

99

400 euro

66

89

300 euro

 

Atzione B s’assignu at a èssere attribuidu fata chi siat sa valutatzione dae parte una cummissione tècnica, seberada cun nomina, dae s’Amministratzione Comunale chi at a esaminare sos traballos iscritos e at a premiare cussos chi, a giudìtziu propriu chi no at a èssere possibile de modificare, at a èssere cunsideradu chi attenet a sas finalidades de su bandu pro sos contenudos e pro su mètodu che sa chirca.

 

Cun sa partetzipatzione a su cuncursu sos sogetos benefitziaros de su Prèmiu de Laùrea, ant a autorizare su Comune a aère in disponimentu una còpia in pàpiru de su traballu iscritu pro sa tesi de laùrea, su cale at a èssere postu in d’una setzione appòsida de sa Biblioteca Comunale de Sindìa e de una còpia multimediale chi at a èssere pubblicada in su situ internet de su Comune.

Onni cuncurrente benefitziàriu de su prèmiu at a dèpere assumere s’impignu a partetzipare a una die de istùdios organizada e cuncurdata in paris cun s’Amministratzione Comunale- reservada a sa presentada, a sa comunidade de Sindìa, de sos traballos iscritos pro sas tesi de laùrea.

 

Sindia, 02/05/2011

Su Responsàbile de su Servìtziu Amministrativu

Tonello Pinna

iscarriga su bandu e su mòdulu de dimanda in sardu

iscarriga su bandu e su mòdulu de dimanda in italiànu


 

BANDU PRO S’ATRIBUTZIONE DE SU PRÈMIU PRO SAS TESI DE LÀUREA ANNU ACCADÈMICU 2009/2010ultima modifica: 2011-05-09T17:22:00+02:00da limbasardsindia
Reposta per primo quest’articolo
Questa voce è stata pubblicata in ASSESSORADU POLITICAS PRO SOS TZOVANOS. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento