Prèmiu de Poesia “Su Casu” 2012 in Sindìa: binchet Giuanne Gavinu Vasco.

Prèmiu de Poesia “Su Casu” 2012 in Sindìa: binchet Giuanne Gavinu Vasco.

 

1054944475.jpg

Giuanne Gavinu Vasco de Bortigale binchet sa de tres editzione de su Prèmiu de Poesia “SU CASU” in Sindia, in sa setzione  A ativada pro sos “Poetas de Fora” chi at bidu sa partetzipatzione de 42 poetas. Su poeta bortigalesu aiat giai binchidu sa de una editzione in s’annu 2010 e s’annu passadu si che fiat classificadu comente su de tres. Giuanne Gavinu Vasco at binchidu cun su poesia “ Mi lu naras?”.

 

128228581.JPG

 

Francu Piga de Romana, ma chi istat in Loiri- Portu de Santu Paulu, est istadu classificadu comente su de duos cun sa poesia “Rimas”; Francu Piga in su 2010 fiat istadu classificadu comente su de tres in paris a su poeta nugoresu Giuanne Piga.

 

Sa noa prus bella est in su poeta chi est istadu classificadu in sa de tres positzione; Antoni Sannia de Bortigale cun sa poesia “M’as torradu s’ispera”. Sannia s’annu  passadu aiat leadu una mentzione, duncas ocannu puru non mancat in sos primos tres classificados de su prèmiu “Su Casu” unu nùmenu nou: s’annu passadu fiat istada premiada sa golotanesa Maria Luisa Pisanu.

 

Sa Giuria at detzisu de dàere sa mentzione d’onore a sos poetas sighentes:

Anghelu Maria Ardu, de Frussio, cun sa poesia “Frimmadi a pensare”;

Giuanne Chessa, de Torpè, cun sa poesia “D’onzi ranu t’aporro”;

Domìnigu Anghelu Fadda, de Thiesi, cun sa poesia “Si su chelu abratzamus”;

Sarbadore Anghelu Murgia de Macumere, cun sa poesia “Funtana Frisca”;

Pitzente Piu, de Nurri (chi istat in Casteddu), cun sa poesia “Su traballu in agonia”.

 

In sa setzione B ativada pro sos “poetas locales” e chi at bidu 4 partetzipantes (2 fèminas) ant tentu sa Mentzione Frantziscu Chessa (chi aiat binchidu sas editziones de su 2010 e 2011) cun sa poesia “Un’Ammentu de babbai” e Elettra Vidili cun sa poesia “Penas chi su coro m’attrestan”; sinnalatzione pro Maria Antonietta Demartis, bororesa chi istat in Sindia,  cun sa poesia “Sa Fromiga”  e pro Deormiti Pisanu cun sa poesia “Notte de atunzu”.

Cuntentesa manna pro sos resurtados de partetzipatzione, pro su nùmeru de sos elaborados imbiados dae banda de Antoninu Oggianu, su Consigeri Delegadu a sa Cultura chi ocannu puru at crèfidu cun totu s’Amministratzione Comunale sa de tres editziones de su Prèmiu de Poesia “SU CASU”.

 

Sa Premiatzione at a tènnere logu, domìniga 16 de su mese de nadale dae sas oras 16.15 in s’Aula de su Consìgiu Comunale de Sindìa, posta in s’Istradone (Corso Umberto I°); a sa premiatzione ant a intervènnere su Sindìgu de Sindìa Francu Scanu e sos componentes de sa Giuria de su cuncursu: Sandro Biccai (Presidente) e sos giurados Sarbadora Miscali, Vittòriu Pinna, Augustu Piras, Gigi Piu e su segretàriu e Operadore de S’ULS de sa Provìntzia de Nùgoro Màriu Sanna. 

Prèmiu de Poesia “Su Casu” 2012 in Sindìa: binchet Giuanne Gavinu Vasco.ultima modifica: 2012-12-12T18:52:00+01:00da limbasardsindia
Reposta per primo quest’articolo
Questa voce è stata pubblicata in 3 Prèmiu de Poesia "SU CASU", annu 2012, Artìculos, LINGUA SARDA-LIMBA SARDA, MANIFESTAZIONI ED EVENTI- EVENTOS, PERSONAGGI SINDIESI, POLITICA LINGUISTICA, PRO LOCO DE SINDIA, UFITZIU LIMBA SARDA SINDIA. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento