Archivi autore: limbasardsindia

IN AMMENTU DE UNU AMIGU DE SA LIMBA SARDA E DE SOS SARDOS.

In ammentu de unu amigu de sa limba sarda e de sos sardos. In sas dies passadas nos at lassadu, a dolu mannu, Zuanne Frantziscu Pintore, iscritore e giornalista istimadu, pessona de balore mannu. Est semper istadu unu Mastru e … Continua a leggere

Pubblicato in LINGUA SARDA-LIMBA SARDA, POLITICA LINGUISTICA, UFITZIU LIMBA SARDA SINDIA | Lascia un commento

SANDRO BICCAI, binchet su Prèmiu “A. PILUDU” in Iscanu.

SANDRO BICCAI, binchet su Prèmiu “A. PILUDU” in Iscanu. Sighit a bìnchere in sos cuncursos literàrios de sa Sardigna tota Sandro Biccai, su giòvanu iscritore sindiesu, laureadu in leges: custa borta at binchidu in sa setzione II de su cuncursu … Continua a leggere

Pubblicato in Artìculos, PERSONAGGI SINDIESI | Lascia un commento

Sos Pitzinnos nostros aisetant su sardu in Iscola….

Sos pitzinnos nostros faeddant aisetende sa limba sarda in iscola. Cust’annu puru un’atera generatzione de fizos nostros intrana a iscola pro essere colonizados in limba italiana e pro cantzellare sa limba sarda. No est custu unu delittu?

Pubblicato in ASSESSORADU POLITICAS PRO SOS TZOVANOS, ISCOLA E SARDU/SCUOLA E SARDO, libri e fumetti, POLITICA LINGUISTICA, TZOVANOS- GIOVANI, UFITZIU LIMBA SARDA SINDIA | Lascia un commento

MAMAS ACOLIOSAS EI EDUCATORE FAMILIARES: ABERTURA NOA DE SOS TÈRMINES PRO PRESENTARE SA MANIFESTATZIONE DE INTERESSE.lo del post

  MAMAS ACOLIOSAS EI EDUCATORE FAMILIARES: ABERTURA NOA DE SOS TÈRMINES PRO PRESENTARE SA MANIFESTATZIONE DE INTERESSU S’Ufìtziu Pianu de S’Unione de sos Comunes de su Màrghine at torradu a abèrrere sos tèrmines pro sa presentada de sa dimandas pro … Continua a leggere

Pubblicato in Avisos- Noas, BANDOS, UNIONE DE SOS COMUNES DE SU MARGHINE | Lascia un commento

Tancadura de s’ULS pro sas fèrias de s’istiu dae su 13 a su 26 de austu 2012

Ufìtziu Limba Sarda de su Comune de Sindìa     Si che comunicat a sos tzitadinos chi s’Ufìtziu Limba Sarda (ULS) at adurare tancadu dae sa die 13 a sa die de su 26 de austu 2012, pro sas fèrias … Continua a leggere

Pubblicato in Avisos- Noas, DOCUMENTI- DOCUMENTOS, Progetu FAINAS A CUMONE 2012, UFITZIU LIMBA SARDA SINDIA | Lascia un commento

UNIONE DE SOS COMUNES DE SU MARGHINE. AVISU PRO SAS MAMAS ACOLIOSAS

S’Unione de sos Comunes de su Màrghine at publicadu unu avisu pro su servìtziu de sas “mamas acoliosas”. Si che trattat de unu finantziamentu de 30.000 euros, pro garantire in sos comunes de su Màrghine sos servìtzios pro sos pitzinnos … Continua a leggere

Pubblicato in ASSESSORADU SERVITZIOS SOTZIALES, SOCIETA'- SOTZIEDADE, UNIONE DE SOS COMUNES DE SU MARGHINE | Lascia un commento

Cras sero in Sindìa, Consìgiu Comunale urgente e abertu.

Sunt passadas 5 dies dae s’atentatu contra de su Sìndigu de Sindìa Frantziscu Scanu.  Su Vitzesìndigu Ernestu Pittalis at cunvocadu pro sa die de cras chenànbura 27 de trìulas 2012, una setzida de su Consìgiu Comunale “urgente e abertu”. Sunt … Continua a leggere

Pubblicato in Avisos- Noas, PERSONAGGI SINDIESI | Lascia un commento

DELIBERA DE SU CONSIGIU COMUNALE DE SINDIA PRO SU SARDU IN SAS ISCOLAS

Su Consìgiu Comunale de Sindìa at deliberadu cun votatzione unanime sa die 6 de trìulas 2012, unu ordine de sa die, pro dimandare pro mèdiu de sa Regione Autonoma de Sardigna chi s’Ufìtziu Iscolàsticu Regionale, diat inditos pro dàere a … Continua a leggere

Pubblicato in ASSESSORADU POLITICAS PRO SOS TZOVANOS, DOCUMENTI- DOCUMENTOS, ISCOLA E SARDU/SCUOLA E SARDO, POLITICA LINGUISTICA, SOCIETA'- SOTZIEDADE, UFITZIU LIMBA SARDA SINDIA | Lascia un commento

COMUNICADU DE S’UFÌTZIU LIMBA SARDA DE SU COMUNE DE SINDÌA. ABERTURA NOA.

COMUNICADU DE S’UFÌTZIU LIMBA SARDA DE  SU COMUNE DE SINDÌA. Si che comunicat a sos tzitadinos chi dae oe 9  de su mese de trìulas 2012 torrat at abèrrere s’Ufìtziu Limba Sarda de su Comune de Sindìa. Su progetu de s’annualidade 2008 numenadu … Continua a leggere

Pubblicato in Avisos- Noas, Progetu FAINAS A CUMONE 2012, UFITZIU LIMBA SARDA SINDIA | Lascia un commento

Incumintzat su Progetu “FAINAS A CUMONE”

Sa Pròvintzia de Nùgoro at presentadu in s’annu 2008 unu progetu numenadu “FAINAS A CUMONE” a su Dipartimentu pro sos Affàrios Regionales e a sa Regione Autonoma de Sardigna. Pro su progetu chi at èssere fatu in s’annu 2012, sa … Continua a leggere

Pubblicato in ISCOLA E SARDU/SCUOLA E SARDO, LINGUA SARDA-LIMBA SARDA, MANIFESTAZIONI ED EVENTI- EVENTOS, SOCIETA'- SOTZIEDADE | Lascia un commento