Comunicadu abertura ULS SINDIA annu 2013

 

logo com sindia.jpg

Comune de Sindìa

Provìntzia de Nùgoro

 

COMUNICADU DE S’UFÌTZIU LIMBA SARDA DE  SU COMUNE DE Sindìa

 

Si che comunicat a sos tzitadinos chi dae oe 12 de su mese de abrile 2013 torrat at abèrrere s’Ufìtziu Limba Sarda de su Comune de Sindìa.

 

Su progetu de s’annualidade 2009 ammaniadu dae s’Ufìtziu Limba Sarda de sa Provìntzia de Nùgoro e àteros 41 comunes, chi at a èssere fatu ocannu est numenadu “SA LIMBA PRO GUVERNARE” e previdit atividades de isportellu linguìsticu e culturales.

 

Amus a èssere a disponimentu de sos tzitadinos e de sos assòtzios cada martis dae sas oras 8.30 a sas oras 10.30 in sa Biblioteca Comunale in su Palatu de su Comune ‘etzu.

 

Su nùmeru de telèfonu est 0785/41570

 

Nos podides iscrìere a sos indiritzios de sa posta eletrònica ufitziulimbasarda@comune.sindia.nu.it o puru ulsmarghine2012@gmail.com

 

S’Operadore ULS de su Mandamentu 7 e de su Comune de Sindìa

 

dut. Màriu A. Sanna

 

iscàrriga su comunicadu in su formadu pdf Comune de Sindia – Comunicadu abertura 2013.pdf

 

Copia di Logo ULS ridotto.jpg

 

Pubblicato in Avisos- Noas, Comunidados, Progetu "SA LIMBA PRO GUVERNARE" annu 2013, UFITZIU LIMBA SARDA SINDIA | Lascia un commento

Torramus a incumintzare…. Tucat su Progetu “PRO GUVERNARE CUN SA LIMBA “ annu 2013

Torramus a incumintzare…. Tucat su Progetu “PRO GUVERNARE CUN SA LIMBA “ annu 2013

 

Ocannu puru s’abertura de sos Ufìtzios de sos Comunes de su Màrghine e totus cussos de sos 41 comunes chi ant aderidu a su progetu de s’Ufìtziu Limba Sarda de sa Provìntzia de Nùgoro “Pro Guvernare cun sa Limba”, annualidade 2009. Sos 41 Comunes sunt partzidos in 9 Mandamentos:

Mandamentu 1- Comunes de Atzara, Brebì, Gadone e Dèsulu (Operadore: sa dut.ssa Giuanna Chessa);

Mandamentu 2- Comunes de Golòthene, Duarche, Lei, Noragugume e Silanos Operadora: sa dut.ssa Sara Firinu);

Mandamentu 3- Comunes de Bitzi, Lùvula, Onànie, Orune, Osidda (Operadore: su dut. Giorgi Rusta) ;

Mandamentu 4- Lòdine, Ollolai, Fonne, Sarule, Ortzai, Orane (Operadore: sa dut.ssa Sara Nieddu);

Mandamentu 5- Pasada, Thorpè, Lodè, Onìeri, Oroteddi, Otzana (Operadore: su dut. Anzelu Canu);

Mandamentu 6- Mamujada, Ulìana, Orgosolo, Durgale (Operadore: sa dut.ssa Valentina Schirru);

Mandamentu 7- Macumere, Biroro, Bortigale e Sindìa (Operadore: su dut. Màriu Antìogu Sanna);

Mandamentu 8- Teti, Ortueri, Ovodda, Sorgono e Gaboi (Operadore: sa dut.ssa Joyce Mattu);

Mandamentu 9- Nùgoro (Provìntzia e Comune, Operadore su dut. Austinu Sanna).

Copia di Logo ULS ridotto.jpg

Pubblicato in Artìculos, Avisos- Noas, Comunidados, LINGUA SARDA-LIMBA SARDA, POLITICA LINGUISTICA, Progetu "SA LIMBA PRO GUVERNARE" annu 2013, UFITZIU LIMBA SARDA SINDIA | Lascia un commento

III PRÈMIU DI POESIA “SU CASU” IN SINDÌA: SA PREMIATZIONE.

IIIU PRÈMIU DI POESIA “SU CASU” IN SINDÌA: SA PREMIATZIONE.

 

Est istadu unu sutzessu mannu sa de III editziones de su Prèmiu de Poesia in limba sarda “SU CASU”, organizada ocannu puru dae s’Amministratzione Comunale de Sindìa cun s’agiudu de sa Pro Loco e de s’Ufìtziu de sa Limba Sarda de sa Provìntzia de Nùgoro.

Sa Premiatzione est istada fata domìniga 16 de nadale in s’Aula de su Consìgiu Comunale de Sindìa, a sa presentzia de su Sìndigu e de àteros amministradores, de sa Giuria e de sa zente de sa bidda.

A pustis de su saludu de su Sìndigu Frantziscu Scanu,

IMG_7792.JPG

chi at nadu de a èssere cuntentu de custu prèmiu, ma chi at puru declaradu sa dificultade manna de agatare pro s’annu chi benit sas risursas finantziàrias pro sighire a organizare su cuncursu, su Segretàriu de su Prèmiu (e operadore de s’Isportellu Linguìsticu) Màriu A. Sanna chi at presentadu sos datos de su cuncursu in custos suos primos 3 annos de vida: 49 partetzipantes in s’annu 2010, 27 in s’annu 2011, 46 in su 2012, cun una minimada de sas ispesas de su 30% .

A pustis at cumentzadu a cramare sos cuncurrentes de sa Setzione B- Poetas Locales, chi ant tentu totus e battor sinnalatziones o mentziones.

Sa prima chi est istada cramada est istada Maria Antonietta Demartis cun sa poesia “SA FROMMIGA”, 

IMG_7795.JPG

 

sighida dae Deolmiti Pisanu cun sa poesia “NOTTE DE ATUNZU” 

IMG_7799.JPG

 

; a pustis sa paràula est istada leada dae su Presidente de sa Giuria, Sandro Biccai pro aclarire sos mòtivos chi ant inditadu sa Giuria a non dàere pro ocannu su primu prèmiu in sa setzione de sos poetas locales.

 

IMG_7803.JPG


A pustis est istadu cramadu Frantziscu Chessa, 

IMG_7809.JPG

 

famadu poeta sindiesu, binchidore de sas duas editziones de s’annu 2010 e 2011, chi at tentu sa mentzione cun sa poesia “UN AMMENTU DE BABBAI”, sighidu a roda dae s’àtera mentovada Elettra Vidili 

IMG_7818.JPG

 

cun sa poesia “PENAS CHI SU CORO M’ATRESETAN”.

Concrùida sa premiatzione de sos poetas locales sa manifestatzione est sighida cun sa premiatzione de sos poetas de sa Setzione A- Poetas de Fora, cun sas mentziones pro Anghelu Maria Ardu de Frussìo

IMG_7822.JPG

 cun sa poesia “FRIMMADI A PENSARE”, sighidu dae su poeta Giuanne Chessa de Torpè

IMG_7830.JPG

 

cun sa poesia “D’ONZI RANU T’APORRO”, dae su poeta Domìnigu Anghelu Fadda de Tiesi 

IMG_7838.JPG

 

cun sa poesia “SI SU CHELU ABRATZAMUS”, dae Sarbadore Anghelu Murgia de Macumere 

IMG_7846.JPG

 

cun sa poesia “FUNTANA FRISCA”; no at potidu partetzipare a sa premiatzione su mentovadu Vissente Piu de Nurri (ma chi istat in Casteddu), cun sa poesia iscrita in sa variante campidanesa “SU TRABALLU IN AGONIA”.

 

IMG_7793.JPG

A pustis si ch’est cumentzada sa fase de sa premiatzione pro sos primos tres classificados, cumentzande dae Antoni Sannia de Bortigale 

IMG_7863.JPG

cun sa poesia “M’AS TORRADU S’ISPERA”, mentras no at potidu partetzipare su segundu classificadu Francu Piga de Romana (chi istat in Loiri- Portu Santu Pàulu, chi fiat leande su primu prèmiu in Ossi); a sa fine est istadu premiadu dae su sindìgu Frantziscu Scanu, su binchidore (in duos annos in subra de tres de cuncursu), su poeta bortigalesu Giuanne Gàvinu Vasco de Bortigale 

IMG_7883.JPG

cun sa poesia “MI LU NARAS?”.

IMG_7886.JPG

A sa fine de sas premiatziones su Consigeri Delegadu a sa Cultura Antoninu Oggianu at torradu gràtzias mannas a sos àteros Amministradores, a sos Dipendentes Comunales, a sos ex traballadores de sa Legler chi ant dadu un’agiudu mannu pro s’organizatzione, a sa Pro Loco e a s’Ufìtziu de sa Limba Sarda.

IMG_7891.JPG

Sos premiados sunt istados premiados dae sos Amministradores Antoni Oggianu (Consigeri Comunale Delegadu a sa Cultura e “babu” de su prèmiu), dae Nicholas Mannu (Consigeri Delegadu a s’Isport), dae Ivana Delrio (Consigera Delegada a s’Istrutzione) e dae sos Giurados  Sandro Biccai,  Sarbadora Miscali, Vittòriu Pinna, Augustu Piras e Gigi Piu.

Sas fotos de s’artìculu sunt istadas fatas dae Istèvene Deriu a su cale torramus gràtzias mannas. 

Pubblicato in 3 Prèmiu de Poesia "SU CASU", annu 2012, Artìculos, LINGUA SARDA-LIMBA SARDA, MANIFESTAZIONI ED EVENTI- EVENTOS, PERSONAGGI SINDIESI, UFITZIU LIMBA SARDA SINDIA, UNIONE DE SOS COMUNES DE SU MARGHINE | Lascia un commento

Prèmiu de Poesia “Su Casu” 2012 in Sindìa: binchet Giuanne Gavinu Vasco.

Prèmiu de Poesia “Su Casu” 2012 in Sindìa: binchet Giuanne Gavinu Vasco.

 

1054944475.jpg

Giuanne Gavinu Vasco de Bortigale binchet sa de tres editzione de su Prèmiu de Poesia “SU CASU” in Sindia, in sa setzione  A ativada pro sos “Poetas de Fora” chi at bidu sa partetzipatzione de 42 poetas. Su poeta bortigalesu aiat giai binchidu sa de una editzione in s’annu 2010 e s’annu passadu si che fiat classificadu comente su de tres. Giuanne Gavinu Vasco at binchidu cun su poesia “ Mi lu naras?”.

 

128228581.JPG

 

Francu Piga de Romana, ma chi istat in Loiri- Portu de Santu Paulu, est istadu classificadu comente su de duos cun sa poesia “Rimas”; Francu Piga in su 2010 fiat istadu classificadu comente su de tres in paris a su poeta nugoresu Giuanne Piga.

 

Sa noa prus bella est in su poeta chi est istadu classificadu in sa de tres positzione; Antoni Sannia de Bortigale cun sa poesia “M’as torradu s’ispera”. Sannia s’annu  passadu aiat leadu una mentzione, duncas ocannu puru non mancat in sos primos tres classificados de su prèmiu “Su Casu” unu nùmenu nou: s’annu passadu fiat istada premiada sa golotanesa Maria Luisa Pisanu.

 

Sa Giuria at detzisu de dàere sa mentzione d’onore a sos poetas sighentes:

Anghelu Maria Ardu, de Frussio, cun sa poesia “Frimmadi a pensare”;

Giuanne Chessa, de Torpè, cun sa poesia “D’onzi ranu t’aporro”;

Domìnigu Anghelu Fadda, de Thiesi, cun sa poesia “Si su chelu abratzamus”;

Sarbadore Anghelu Murgia de Macumere, cun sa poesia “Funtana Frisca”;

Pitzente Piu, de Nurri (chi istat in Casteddu), cun sa poesia “Su traballu in agonia”.

 

In sa setzione B ativada pro sos “poetas locales” e chi at bidu 4 partetzipantes (2 fèminas) ant tentu sa Mentzione Frantziscu Chessa (chi aiat binchidu sas editziones de su 2010 e 2011) cun sa poesia “Un’Ammentu de babbai” e Elettra Vidili cun sa poesia “Penas chi su coro m’attrestan”; sinnalatzione pro Maria Antonietta Demartis, bororesa chi istat in Sindia,  cun sa poesia “Sa Fromiga”  e pro Deormiti Pisanu cun sa poesia “Notte de atunzu”.

Cuntentesa manna pro sos resurtados de partetzipatzione, pro su nùmeru de sos elaborados imbiados dae banda de Antoninu Oggianu, su Consigeri Delegadu a sa Cultura chi ocannu puru at crèfidu cun totu s’Amministratzione Comunale sa de tres editziones de su Prèmiu de Poesia “SU CASU”.

 

Sa Premiatzione at a tènnere logu, domìniga 16 de su mese de nadale dae sas oras 16.15 in s’Aula de su Consìgiu Comunale de Sindìa, posta in s’Istradone (Corso Umberto I°); a sa premiatzione ant a intervènnere su Sindìgu de Sindìa Francu Scanu e sos componentes de sa Giuria de su cuncursu: Sandro Biccai (Presidente) e sos giurados Sarbadora Miscali, Vittòriu Pinna, Augustu Piras, Gigi Piu e su segretàriu e Operadore de S’ULS de sa Provìntzia de Nùgoro Màriu Sanna. 

Pubblicato in 3 Prèmiu de Poesia "SU CASU", annu 2012, Artìculos, LINGUA SARDA-LIMBA SARDA, MANIFESTAZIONI ED EVENTI- EVENTOS, PERSONAGGI SINDIESI, POLITICA LINGUISTICA, PRO LOCO DE SINDIA, UFITZIU LIMBA SARDA SINDIA | Lascia un commento

Sindia: laboratòriu GIOGAMUS IN SARDU?

Sindia: laboratòriu GIOGAMUS IN SARDU?

Est istadu fatu giòbia 29 de santandria 2012, in sa Biblioteca Comunale de Sindìa su laboratòriu de ludo-didàtica GIOGAMUS IN SARDU?, atividade culturale organizada dae s’Ufìtziu Limba Sarda de sa Provìntzia de Nùgoro e dae s’Istitutu de Istùdios e Chircas “C. Bellieni” de Tàtari, in s’àmbitu de su progetu “Fainas a Cumone”, finantziadu dae sa Lege 482/99 pro s’annualidade 2008. A sa manifestatzione organizada in paris a s’Amministratzione Comunale de Sindìa, sa Biblioteca Comunale, su Servìtziu Tzivile Natzionale e sa coop. Byblos ant partetzipadu 13 pitzinnos. Sunt istados fatos SU GIOGU DE S’ARGA e su TEN-A-MENTE. 


Podides bìdere carchi màzine de sos laboratòrios: 

100_3797.JPG         

100_3801.JPG

100_3860.JPG

 

100_3802.JPG

Pubblicato in Artìculos, ASSESSORADU POLITICAS PRO SOS TZOVANOS, BIBLIOTECA COMUNALE DI SINDIA, Laboratòrios Ludo-didàticos, POLITICA LINGUISTICA, Progetu FAINAS A CUMONE 2012 | Lascia un commento

LABORATÒRIU “GIOGAMUS IN SARDU?”

LABORATÒRIU “GIOGAMUS IN SARDU?”

In s’àmbitu de su progetu “Fainas a Cumone”, s’Amministratzione Comunale de Sindia, in paris a sa Biblioteca Comunale, su Servìtziu Tzivile Natzionale cun s’agiudu de s’Ufìtziu Limba Sarda de sa Provìntzia de Nùgoro e cun s’Istitutu de Istùdios e Chircas “C. Bellieni” de Tàtari, organizant  GIOGAMUS IN SARDU? unu laboratòriu de atividades ludo-didàticas. 

Su laboratòriu, pro sos pitzinnos dae sos 6 a sos 10 annos, s’at a fàghere in sa die de giòbia 29 de santandria 2012 dae sas oras 16.00 in sa Biblioteca Comunale de Sindia in sa carrela de su Caserma (Via Roma). 

Est netzessàriu a si che prenotare. 

 Iscàrriga sa locandina sindia- locandina giogamus in sardu – sardu.pdf

 

Pubblicato in Artìculos, Avisos- Noas, BIBLIOTECA COMUNALE DI SINDIA, Laboratòrios Ludo-didàticos, LINGUA SARDA-LIMBA SARDA, MANIFESTAZIONI ED EVENTI- EVENTOS, Progetu FAINAS A CUMONE 2012, UFITZIU LIMBA SARDA SINDIA | Lascia un commento

SINDIA, sàpadu 24 de santandria 2012 presentada de su libru “L’APE MELLIFERA”

At a èssere presentadu sàpadu 24 de su mese de santandria 2012, a sas oras 16.30 in s’Aula de su Consìgiu Comunale, in s’Istradone (Corso Umberto), su libru “L’APE MELLIFERA”, iscritu dae su veterinàriu bororesu Fràntziscu Cadeddu. 


libro-222x300.png


Sa presentada est organizada dae s’Amministratzione Comunale de Sindia, cun s’agiudu de sa Biblioteca Comunale gestida dae sa coop. Byblos, dae s’Assòtziu “Borghi Autentici d’Italia” e dae LAORE (s’Agèntzia Regionale pro s’Isvilupu in s’Agricoltura). 

 

Setzis totus invitados a partetzipare. 

iscàrriga sa locandina in su formadu pdf APE MELLIFERA.pdf

Pubblicato in Artìculos, ASSESSORADU AMBIENTE E AGRICOLTURA, ASSESSORADU POLITICAS PRO SOS TZOVANOS, ASSESSORADU SERVITZIOS SOTZIALES, Avisos- Noas, Presentada de libros, SOCIETA'- SOTZIEDADE | Lascia un commento

SINDIA: SOS DEGHES ANNOS DE ATIVIDADE DE SA BIBLIOTECA COMUNALE.

SINDIA: SOS DEGHES ANNOS DE ATIVIDADE DE SA BIBLIOTECA COMUNALE.

 

Sa Biblioteca Comunale de Sindia, lompet sos deghes annos de atividade: mercuris 31 de santugaine 2012, a sas oras 16.00, b’at a èssere una manifestatzione pro festare custu eventu.

 

Sa Biblioteca Comunale est istada fundada a intro de sas iscolas de Sindia, in ue est adurada fintzas a s’annu 2010 cando est istada tramudada in sa sede de oe , in su palatu de su Comune ‘Etzu, in su tzentru istòricu de sa bidda, in sa carrera de sa Caserma.

 

86.jpg

Sa Biblioteca Comunale de Sindia tenet nùmeros de importu mannu: 500 utentes in subra de 1850 abitantes, chi non sunt pagos, 6.800 libros a disponimentu de sos utentes e 3.000 libros prestados in su 2012.

 

Ma non solu, sa biblioteca est multimediale cun sas postatziones pro sa retza de internet, sos dvd de sos films, sos cd de mùsica; sa gestione de sa biblioteca est istada dada cun afidamentu a sa coop. Byblos de Macumere chi mandat comente responsàbile Fina Attene chi tenet s’agiudu mannu de Ines Zedda, custas duas professionalidades sunt semper a disponimentu de sos utentes pro cali si siat problema chi pertocat sa biblioteca.

 

Dae no ismentigare puru chi in custos annos sa Biblioteca Comunale at fatu sos progetos pro su Servìtziu Tzivile Natzionale e chi at dadu sa sede puru pro 3 annos e mesu a s’Ufìtziu de sa Limba Sarda.

 

sezione-sardegna.jpg

 

In su matessi palatu de su Comune ‘Etzu, agatant sede puru su Cas- Tzentru de Agregatzione Sotziale pro sos pitzinnos e sos anzianos e s’Iscola Tzivica de Mùsica.

 

Sa Biblioteca de Sindia est aberta a mangianu su martis e sa chenàbura dae sas oras 8.30 a sas oras 13.00 e a borta de die in sas dies de su martis, su mercuris e sa giòbia dae sas oras 16.00 a sas oras 19.00.

 

Su nùmeru de telèfonu est 0785/41570, mentras s’indiritzu de posta eletrònica est biblioteca@comune.sindia.nu.it. Su catàlogu de sa biblioteca podet a èssere bidu in su situ www.tilipirke.it .

Pubblicato in Artìculos, Avisos- Noas, BIBLIOTECA COMUNALE DI SINDIA, ISCOLA SUBRACOM DE MUSICA G.VERDI, SOCIETA'- SOTZIEDADE, TZENTRU DE AGREGATZIONE SOTZIALE | Lascia un commento

Bandu pro su de III Prèmiu de Poesia “SU CASU”.

Bandu pro su de III Prèmiu de Poesia “SU CASU”. 

Ocannu puru s’Amministratzione Comunale de Sindia at detzisu cun sa Delibera de sa Giunta n.105 de su 08/10/2012 de organizare sa de III editziones de su Prèmiu de Poesia “Su Casu”. Su Prèmiu benit bàndidu cun s’agiudu de s’Ufìtziu Limba Sarda e de sa Pro Loco de Sindia, a pustis de sa proposta de su Consigeri Comunale Delegadu a sa Cultura.

1054944475.jpg

Sunt prevìdidas duas setziones: sa setzione A pro sos POETAS DE FORA, sa setzione B pro sos poetas LOCALES de Sindia. 

Sos elaborados cherent imbiandos pro posta o cunsinniados a manu intro e no ultra de sa die de lunis 26 de su mese de santandria a sas oras 13.00. 

Sos elaborados depent a èssere in rima e non depent a èssere prus longos de sos 40 versos. 

Publicamus su bandu de sa de tres editziones de su Prèmiu de Poesia in limba sarda “SU CASU”. 

Iscàrriga su bandu in sa versione in pdf. BANDU 3 PREMIU DE POESIA SU CASU DEF.pdf

Iscàrriga sa versione in duas limbas in pdf. (BANDU DE CUNCURSU DE SU 3u Prèmiu de Poesia SU CASU 2012 def versione sardu e ita).pdf

Iscàrriga sa locandina in su formadu pdf manifesto 3 premio di poesia su casu 2012.pdf

 

Sa foto est istada leada dae su murales fatu dae s’artista Pina Monne in Sindia, in sa carrera de sa Caserma. 

Pubblicato in 3 Prèmiu de Poesia "SU CASU", annu 2012, Artìculos, LINGUA SARDA-LIMBA SARDA, Locandinas, POLITICA LINGUISTICA, PRO LOCO DE SINDIA, UFITZIU LIMBA SARDA SINDIA, UNIONE DE SOS COMUNES DE SU MARGHINE | Contrassegnato , | Lascia un commento

Tancadura ULS 15 de santugaine 2012

Comune de Sindìa

Provìntzia de Nùgoro

 

AVISU

Si che comunicat a sos tzitadinos chi sa die de lunis 15 de su mese de santugaine 2012, s’Ufìtziu Limba Sarda de su Comune de Sindìa, at adurare tancadu ca s’Operadore at a èssere impinniadu in àtera sede pro unu laboratòriu in s’àmbitu de su progetu “Fainas a Cumone”.

 

Sindìa, sa die 15 de santugaine 2012                                                        S’Operadore ULS

                                                                                                                    dut. Màriu A. Sanna

Pubblicato in Avisos- Noas | Lascia un commento